Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2015-433 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wybór wykonawcy zadania remontowego pod nazwą : „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku administracyjnego na poradnie specjalistyczne oraz dobudowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych.” w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. z o.o.
Termin i miejsce składania ofert:
9.1. Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 11.09.2015 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2015-09-03
Ogłaszający przetarg:
2.1. Zamawiający
Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
ul. Młyńska 6
66-200 Świebodzin
2.2. Organizator
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
3.1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
3.2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3.3. W części niejawnej postępowania Organizator:
a) stwierdza ważność złożonych ofert;
b) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Oferentów wymogów niniejszego postępowania;
c) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
d) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora - www.nowyszpital.pl , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy oferenci.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
Kryterium wyboru oferty:
12.1. Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena i termin wykonania.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30.11.2015
Termin związania ofertą:
11.1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
8.2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: imię i nazwisko, stanowisko: Rafał Paszkiewicz, stanowisko: Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl, tel. (91) 43 33 150, tel. kom. 512- 085- 568
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
powrót