Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2015-452 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego dla potrzeb Nowego Szpitala Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 126,86-100 Świecie
Termin i miejsce składania ofert:
Skan oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl w terminie do dnia 20.11.2015 r. do godz. 13:00
Data rozpoczęcia:
2015-11-13
Ogłaszający przetarg:
II. Zamawiający
Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000221586, NIP 8522433297, REGON 812731198, o kapitale zakładowym 199.000 zł.
Organizator zapytania ofertowego
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego, zwany dalej również „Organizatorem”.
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze zapytania ofertowego organizowanego zgodnie z niniejszymi Warunkami zapytania ofertowego, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
2. Organizator zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo do: dokonania zmiany warunków zapytania ofertowego w jego trakcie, unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania powodu, zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonywania wyboru żadnej oferty, a także swobodnego wyboru oferty.
3. W każdym przypadku powyżej nie będzie przysługiwało Oferentom żadne roszczenie wobec Organizatora, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów złożenia uczestnictwa w postępowaniu wywołanym zapytaniem ofertowym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Organizatora.

Kryterium wyboru oferty:
1. Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest zaoferowana cena brutto.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot postępowania należy wykonać w terminie 90 dni od podpisania umowy.

Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Rafał Paszkiewicz, stanowisko: Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych, telefon komórkowy 512 085 568 ;
e- mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert, wybrano następującą ofertę :

PHU „LIBRA” P. Bień M.S Grabowieccy,Ul. Wyszyńskiego 10,86-105 Świecie

powrót